2015. június 15., hétfő

Hangverseny

MUZSIKA 2012. JÚNIUS
 

Áp­ri­lis 28-án a CON­CER­TO BU­DAPEST hang­ver­se­nyé­vel zá­rult a Müpa Szim­fo­ni­kus fel­fe­de­zé­sek cí­mű négy­es­tés so­ro­za­ta: KELLER AND­RÁS kar­mes­te­ri és BA­RÁ­TI KRIS­TÓF szó­lis­tai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, két hu­sza­dik szá­za­di orosz klas­­szi­kus­sal és egy kor­társ ha­zai mű ős­be­mu­ta­tó­­já­val. Ez utób­bi da­rab, Zombola Pé­ter Ka­ma­ra­szim­fó­ni­á­ja in­dí­tot­ta a kon­cert prog­ram­ját, amely a még min­dig csak hu­szon­éves kom­po­nis­ta 2. vo­nós­né­gyes­ének ze­ne­ka­ri át­ira­ta, s amely­nek szer­zői aján­lá­sa az el­ső elő­adás­ra vál­lal­ko­zó ze­ne­kar­nak és ve­ze­tő kar­na­gyá­nak szól. „Ze­nei anya­ga mind ka­­ma­ra­ze­nei, mind ze­ne­ka­ri kör­nye­zet­ben ér­vé­nye­sül" - fo­gal­ma­zott a kí­sé­rő­fü­zet ta­nú­sá­ga sze­rint Zombola, s ki­je­len­té­sé­vel nem le­het okunk vi­tá­ba száll­ni: je­les mes­ter­ség­be­li tu­dás­sal for­mált, gon­do­san ki­mun­kált és gusz­tu­sos mű­vet hall­hat­tunk Kellerék - fel­leng­ző for­du­lat ide vagy oda - ügy­sze­re­tet­től át­ha­tott elő­adá­sá­ban. Mind­ös­­sze az tűnt prob­le­ma­ti­kus­nak, hogy a ze­ne­szer­ző ál­tal meg­val­lott ha­tá­sok kö­zül leg­in­kább ta­lán Arvo Pärt be­fo­lyá­sát tük­rö­ző da­rab öt té­te­lé­nek mes­­sze túl­nyo­mó több­sé­ge ab­ban a re­gisz­ter­ben moz­gott, ame­lyet ke­vés­sé szak­sze­rű, ám­de ki­fe­je­ző jel­ző­vel el­ál­mo­sí­tó­nak szo­kás ne­vez­ni. S kon­cert­in­dí­tó szám­ról lé­vén szó, a tán túl­zott szi­gor­ral meg­ítélt han­gu­la­ti-di­na­mi­kai egy­ne­mű­ség nem ked­ve­zett az es­té­re va­ló rá­han­go­ló­dás ak­tu­sá­nak.
László Ferenc cikke

eredeti cikkhttp://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=3479

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Archívum

Photo1

ZOMBOLA PÉTER
honlapja

english