2015. június 15., hétfő

Távolságtartó és beavató

Né­hány nap vá­lasz­tot­ta el az aláb­bi­ak­ban re­cen­ze­ált két hang­ver­senyt. Áp­ri­lis 10-én az UMZE Ka­ma­ra­együt­tes a Müpa házisorozatában - Kor­társ ze­nei kon­cer­tek - lé­pett fel; a Me­zít­lá­bas ze­né­szek ne­vű cso­port pe­dig 15-én, a FUGÁ-ban tar­tott -KOR-társasjáték cí­men - ha­gyo­má­nyos hang­ver­seny­ke­re­te­ket tá­gí­tó-fe­sze­ge­tő ze­nei sze­án­szot. Előb­bi ko­moly, ki­pró­bált és esz­té­ti­kai koc­ká­za­tot nem je­len­tő prog­ram­mal szol­gált; utób­bi a ké­tes ki­me­ne­te­lű mű­sor koc­ká­za­ta­it még az el­vár­ha­tó­nál szer­te­le­nebb lebo­nyo­lí­tás­sal is meg­fe­jel­te. Az UMZE est­jén nem sok esé­lye volt an­nak, hogy a mű­vek ré­vén lét­re­jöj­jön va­la­mi­fé­le kon­tak­tus a kö­zön­ség és a szín­pad kö­zött; ez­zel szem­ben a Me­zít­lá­bas  ze­né­szek kon­cert­jén mint­ha a mű­vek funk­ci­ó­ja nem is lett vol­na más, mint hogy kap­cso­la­tot pro­vo­kál­jon mu­zsi­kus és pub­­li­kum kö­zött.  Az UMZE pro­duk­ci­ó­ja a ma­gas szín­vo­na­lú szol­gál­ta­tás, a Me­zít­lá­bas ze­né­szek fel­lé­pé­se a rek­re­á­ci­ós ani­má­lás szel­le­mé­ben fo­gant. Amott a tá­vol­ság­tar­tó alap­ma­ga­tar­tás egye­nes kö­vet­kez­mé­nye volt a „meg nem szó­lí­tott­ság" ér­zé­se, míg emitt a be­ava­tó szán­dék­ból fa­ka­dó fel­fo­ko­zott köz­vet­len­ség a ta­pin­tat­lan­ság ha­tá­rát sú­rol­ta.
Molnár Szabolcs cikke

eredeti cikk: http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=3475

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Archívum

Photo1

ZOMBOLA PÉTER
honlapja

english